SzkoleniaRPO - Zasady ochrony danych osobowych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lodzkie.pl

- Dane osobowe (imię i nazwisko, telefon, instytucja, adres e-mail) przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu: organizowania konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych, ewaluacji oraz archiwizacji dokumentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym ujęto wydatek dotyczący danego szkolenia lub dłużej jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a także do ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu prosimy o pisanie na adres promocja.rpo@lodzkie.pl

- Posiadają Państwo prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie danych jest dobrowolne i jest związane z realizacją działań informacyjno- promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Wróć do poprzedniej strony